کاربرد هشتگ: پارت_دوم

  1. Fateme^^

    در حال تایپ رمان رویای چشم آبی | فاطمه کاربر انجمن رمان فور

    #پارت_دوم سری تکون داد و با خنده گفت: _ دیر که نه، امروز باید قید کار رو بزنم؛ ولی زیر لاستیکای ماشین علف سبز شد. ل*ب گزیدم و چیزی نگفتم، فائزه چشم غره ای نثارم کرد و خطاب به امیرحسین گفت: _ خب حالا بریم دیگه، یه عالمه کار داریم. سوار ماشین شدیم و به سمت جایی که...
بالا