مدال‌ها

مدال‌های دسته‌بندی نشده
نشان رمان فور
برای تمام اعضای خانواده رمان فور
مجموع مدال‌ها: 15
مدال رمان محبوب
مجموع مدال‌ها: 2
مدال نویسندگی
به نویسندگان شایسته انجمن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال تبلیغات
به کاربرانی که در جذب کاربر ما را یاری می کنند، اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 5
مدال VIP
به افراد ویژه انجمن و دارای این مقام تعلق می گیرد
مجموع مدال‌ها: 0
مدال محبوب
طبق شرایط، توسط مدیریت اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال قدردانی
برای قدردانی از زحمات شما
مجموع مدال‌ها: 8
مدال خورشید
برای کاربران افتخاری انجمن
مجموع مدال‌ها: 0
مدال رفاقت
برای شما و دوستانتان
مجموع مدال‌ها: 2
مدال چتر اخلاق
برای افرادی که در انجمن خوش اخلاق اند
مجموع مدال‌ها: 4
مدال همبستگی
سپاس از حضور گرم و صمیمی شما
مجموع مدال‌ها: 0
مدال یار دیرین
سپاس از حضور گرم و صمیمی شما
مجموع مدال‌ها: 0
مدال یار خاک خورده
سپاس از حضور گرم و صمیمی شما
مجموع مدال‌ها: 0
کادر انجمن این مدال ها مربوط به کادر اجرایی گرامی و محترم انجمن رمان فور می باشد.
مدال سرپرست
به سرپرستان بخش ها اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال پرواز
برای کادر ارشد انجمن
مجموع مدال‌ها: 4
مدال ادب
به نویسندگان بخش ادبیات اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 2
مدال شعر
به شاعران انجمن تقدیم می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال مدیر شایسته
برای مدیران انجمن
مجموع مدال‌ها: 0
مدال پلیس
به پلیس های همیشه آگاه انجمن هدیه می گردد
مجموع مدال‌ها: 1
مدال تولید محتوا
به کپیست های زحمت کش انجمن که در نشر رمان های نویسندگان ما را یاری می دهند، اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 0
مدال نظارت
به ناظران و اعضای تیم رصد دقیق انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 2
مدال مدیریت
به مدیران عزیز و زحمت کش انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 2
مدال ترجمه
به مترجمان گران قدر انجمن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال انتقاد
به منتقدین محترم انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 0
مدال طراحی
به طراحان خوش ذوق رمان فور تقدیم می گردد
مجموع مدال‌ها: 1
مدال ویراستاری
به ویراستاران عزیز انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 0
مدال هنر
به هنرمندان خلاق انجمن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال آوا
به گویندگان و میکسران خوش آوا انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 0
مسابقات و رویداد ها
مدال نویسنده توانا
به برندگان مسابقات نویسندگی اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال موزیک پروفایل برتر
به برندگان مسابقات فصلی موزیک پروفایل برتر، اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 2
مدال طلا
به نفرات اول مسابقات تعلق می گیرد
مجموع مدال‌ها: 5
مدال نقره
به نفرات دوم مسابقات تعلق می گیرد
مجموع مدال‌ها: 3
مدال برنز
به نفرات سوم مسابقات اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 2
مدال شهید سلیمانی
برای مسابقات مذهبی و هیئت
مجموع مدال‌ها: 12
بالا