• کاربران گرامی انجمن مجهز به سیستم تشخیص مولتی اکانت می باشد چنانچه مولتی اکانت دارید سریعا به خصوصی مدیریت کل مراجعه کنید اگر نه اکانت مولتی شما بن و اخطار جدی و همیشگی خواهید گرفت!

مدال‌ها

مدال‌های دسته‌بندی نشده
نشان رمان فور
برای تمام اعضای خانواده رمان فور
مجموع مدال‌ها: 28
مدال رمان محبوب
مجموع مدال‌ها: 4
مدال نویسندگی
به نویسندگان شایسته انجمن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال تبلیغات
به کاربرانی که در جذب کاربر ما را یاری می کنند، اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 5
مدال VIP
به افراد ویژه انجمن و دارای این مقام تعلق می گیرد
مجموع مدال‌ها: 8
مدال محبوب
طبق شرایط، توسط مدیریت اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 3
مدال خورشید
برای کاربران افتخاری انجمن
مجموع مدال‌ها: 0
مدال رفاقت
برای شما و دوستانتان
مجموع مدال‌ها: 20
فاریا
تست
مجموع مدال‌ها: 0
کادر انجمن این مدال ها مربوط به کادر اجرایی گرامی و محترم انجمن رمان فور می باشد.
مدال سرپرست
به سرپرستان بخش ها اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال پرواز
برای کادر ارشد انجمن
مجموع مدال‌ها: 5
مدال ادب
به نویسندگان بخش ادبیات اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 2
مدال شعر
به شاعران انجمن تقدیم می شود
مجموع مدال‌ها: 0
مدال مدیر شایسته
برای مدیران انجمن
مجموع مدال‌ها: 6
مدال گزارش‌دهنده برتر
به کسانی که محتواهای خلاف قوانین را گزارش می‌دهند تعلق می‌گیرد
مجموع مدال‌ها: 1
مدال تولید محتوا
به کپیست های زحمت کش انجمن که در نشر رمان های نویسندگان ما را یاری می دهند، اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 1
مدال نظارت
به ناظران و اعضای تیم رصد دقیق انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 4
مدال مدیریت
به مدیران عزیز و زحمت کش انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 9
مدال ترجمه
به مترجمان گران قدر انجمن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال انتقاد
به منتقدین محترم انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 1
مدال طراحی
به طراحان خوش ذوق رمان فور تقدیم می گردد
مجموع مدال‌ها: 3
مدال ویراستاری
به ویراستاران عزیز انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 1
مدال هنر
به هنرمندان خلاق انجمن اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال آوا
به گویندگان و میکسران خوش آوا انجمن اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 2
مسابقات و رویداد ها
مدال نویسنده توانا
به برندگان مسابقات نویسندگی اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 1
مدال موزیک پروفایل برتر
به برندگان مسابقات فصلی موزیک پروفایل برتر، اهدا می گردد
مجموع مدال‌ها: 4
مدال طلا
به نفرات اول مسابقات تعلق می گیرد
مجموع مدال‌ها: 7
مدال نقره
به نفرات دوم مسابقات تعلق می گیرد
مجموع مدال‌ها: 4
مدال برنز
به نفرات سوم مسابقات اهدا می شود
مجموع مدال‌ها: 3
مدال شهید سلیمانی
برای مسابقات مذهبی و هیئت
مجموع مدال‌ها: 19
مدال خودکار مدال هایی که خودکار داده میشوند
مدال چتر اخلاق
برای افرادی که در انجمن خوش اخلاق اند
مجموع مدال‌ها: 7
مدال همبستگی
سپاس از حضور گرم و صمیمی شما
مجموع مدال‌ها: 4
مدال یار دیرین
سپاس از حضور گرم و صمیمی شما
مجموع مدال‌ها: 2
مدال یار خاک خورده
سپاس از حضور گرم و صمیمی شما
مجموع مدال‌ها: 1
بالا پایین