کاربرد هشتگ: سیمین_بهبهانی

  1. Numb

    متن های عاشقانه، تیکه دار، غمگین و...

    گر چه با دوریِ او زندگی‌ام نیست ولی یاد او می‌دمدم جان به رگ و پوست هنوز #سیمین_بهبهانی
بالا پایین