کاربرد هشتگ: شاهین_نجفی

  1. Numb

    متن های عاشقانه، تیکه دار، غمگین و...

    شعبان خراب بغضتم مرد تو کوهی کم میاره پیش تو درد #شاهین_نجفی
  2. Numb

    متن های عاشقانه، تیکه دار، غمگین و...

    من پایه‌های خشم و اندوه و گریز بودم تو جان مرا اما به عشق دوختی #شاهین_نجفی
بالا پایین